fbpx

Algemene voorwaarden

Loli-Go® – Algemene voorwaarden

 

Principes

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en producten door of namens Loli-Go® BV.
  Afwijkingen kunnen enkel worden toegestaan wanneer zij uitdrukkelijk schriftelijk werden overeengekomen. Elke toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Alle prijzen die Loli-Go® BV hanteert zijn in Euro’s, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, en reis-, verzend-, of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Alle prijzen die Loli-Go® BV hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderzijds kenbaar zijn gemaakt, kan Loli-Go® BV te allen tijde wijzigen. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Loli-Go® BV niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

 1. De klant moet declaraties binnen 1 maand na factuurdatum aan Loli-Go BV betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betalingstermijn en/f modaliteit vermeld staat. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en gebreke is, zonder dat Loli-Go® BV de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. Loli-Go® BV behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

 1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Grote Markt 25/18, 8800 Roeselare, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

 

Niet-betaling

 

 1. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

 

 1. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 40,- euro per factuur. Bij niet-naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd (geldt enkel voor particulieren)

 

 

 1. Loli-Go® BV kan beroep doen op zijn retentierechten in dit geval producten van de klant onder zich houden, tot dat de klant alle openstaande rekeningen ten aanzien van Loli-Go® Bv heeft voldaan; tenzij de klant voor alle kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. De retentierecht geldt tevens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Loli-Go® BV. Loli-Go® Bv is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

 

 1. Loli-Go® BV blijft eigenaar van de producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Loli-Go® BV op grond van wat voor overeenkomst met Loli-Go® BV gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. Tot die tijd kan Loli-Go® BV zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. Voordat het eigendom overgegaan is op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. Indien Loli-Go® Bv het recht heeft om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Leveringsgarantie

 

 1. Indien de klant de bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van kwaliteitsverlies geheel voor de klant. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdig dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage of verpakking. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Aansprakelijkheid

 

 1. De klant vrijwaart Loli-Go® BV tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Loli-Go® geleverde producten en/of diensten.

 

 1. Als Loli-Go® BV een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van deze overeenkomst aan Loli-Go® BV verschuldigd zijn.

 

 1. Loli-Go® BV is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Indien Loli-Go® BV aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. Loli-Go® BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Indien Loli-Go® BV aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in de catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. Elke vorm van overmacht kan niet aan Loli-Go® BV aangerekend worden.

 

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen beide partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

 1. Elk bezwaar moet geschieden binnen de zeven dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

 

Slotbepalingen

 

 1. Loli-Go® Bv is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  Grote inhoudelijk wijzigingen zal Loli-Go® BV zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 

 1. Voor alle geschillen is het toepasbaar recht het in België geldende recht. Voor de beslechting van geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Roeselare exclusief bevoegd.